1.0 Tillämpningsområde

1.0 De nedanstående allmänna försäljnings – och leveransvillkoren tillämpas vid alla försäljnings och leveransofferter, med undantag av de fall, där annat har bestämts skriftligt.
1.2 Vid tvistförekomst mellan parterna, vid tillämpning av de individuella villkoren, tillämpas BLUEPACK AB ́s allmänna försäljnings och leveransvillkor.

2.0 Offert, orderbekräftelse och pris

2.1 Alla skriftliga offerter, innehar en giltighetstid av 8 dagar, detta innebär att offerten borde bearbetas och godkännas inom 8 dagar från dess upprättande.
2.2 Om orderbekräftelsen från BLUEPACK AB inte är i överstämmande med den av kunden erlagda ordern, borde kunden inkomma med reklamation inom en tid av tre arbetsdagar från det att orderbekräftelsen erhållits. I annat fall anses det som att kunden accepterar innehållet i den erhållna orderbekräftelsen.
2.3 Alla prisangivelser sker exklusive mervärdesskatt, och köparen måste acceptera de prisförändringar vilka är en påföljd av de gällande tullavgifter, skatt samt andra förekommande avgifter och dylikt, som kan ha framkommit under tiden mellan offert och faktureringsdatumet.

3.0 Försäljningsmaterial

3.1 All information och data vilka framgår av BLUEPACK AB ́s allmänna försäljningsmaterial kan inte direkt eller indirekt betraktas som garanti och anses vara bindande endast inom det område som klart framgår genom avtalet.

4.0 Betalning samt kredit

4.1 Betalning sker med kontanta medel vid avhämtning, med undantag av situationer, där man skriftligt har bestämt annat, eller om annat ej avtalats och klart framgår ur fakturan.
4.2 Kredit utan säkerhet kan endast ske med erfoderliga lämpliga ekonomiska data som grund.
4.3 Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta, i enlighet med gällande räntelagen.
4.4 Köparen innehar ingen rätt att utföra avdrag i de redan utställda fakturorna, med undantag av de situationer där anspråken har accepterats av BLUEPACK AB, och detta har skett i skriftlig form.
4.5 Om det enligt BLUEPACK AB förekommer skälig tro att kundens betalningsförmåga kommer att minska betydligt från det att offerten har antagits innehar man rätten att begära förskottsbetalning eller stadsfästande av ett garantibelopp uppgående till inköpsbeloppet, vilket kommer att möjliggöra förverkligandet av inköpet.

5.0 Köpförpliktande

5.1 När det gäller varor på beställning är köparen förpliktigad till inköp av varorna upp till sex månader från det datum då offertgodkännande har skett. Om varorna ej har avhämtats inom den tidsramen för behåller sig BLUEPACK AB rätten att fakturera upp till 100 % för färdiga produkter samt 85 % av det tidigare bestämda priset för inköp av halvfabrikat. Samtidigt förbehåller sig BLUEPACK AB rätten att belasta köparen med lagerhållningskostnaderna. Hela ansvaret för de redan fakturerade men ej avhämtade produkterna ligger på köparen. Om varorna ej blir avhämtade inom ett år från antagande av offert, har BLUEPACK AB full rätt att kassera dem.

6.0 Överlåtande av äganderätten

6.1 De sålda varorna förblir i BLUEPACK AB ́s ägo tills hela orderbeloppet har erlagts
6.2 BLUEPACK AB innehar äganderätten till produktionsverktyg, ritningar samt annat tekniskt material förknippade med leveransen, såsom tex. filmer och tryckerimatriser oavsett om betalning har erlagts av köparen för detta, med undantag av situation då inget annat skriftligen avtalats.

7.0 Leverans

7.1 De fastställda leveransparagraferna tolkar man i enlighet med Incoterms 2020.
7.2 leverans sker FCA Kävlinge om inget annat är skriftligt aftalat.
7.3 Oavsätt muntlig eller skriftlig överenskommelse gällande om avtalat pris är inklusive eller exklusive frakt tillkommer en expeditionsavgift på 250 kr. på samtliga order som understiger 1000 kr.
7.4 BLUEPACK AB förbehåller sig rätten till delleveranser.
7.5 BLUEPACK AB förbehåller sig rätten att flytta leveransdatumet med anledning av de i punkt 13 beskrivna villkoren, och med förutsättning att mottagaren blir informerad om detta faktum med lagom långt varsel.
7.6 Varorna vilka har lämnats ut på prov eller lånats ut av BLUEPACK AB bör återlämnas i oskadat skick samt vara rengjorda. Skadade förpackningar ska bytas ut av köparen. 7.7 Retur av varor
– Om du önskar returnera varor skall detta först göras efter en skriftlig överenskommelse. Muntlig överenskommelse gäller inte för retur av varor. Var uppmärksam på att ett avdrag på 20% görs i samband med en retur om inget annat är skriftligt avtalat.
– Vid returnering / felbeställning är kunden själv ansvarig för returtransport.
– Om den returnera varan skadats på grund av felaktig, eller avsaknad av emballering är detta avsändarens fulla ansvar.

8.0 Mängd och kvalitetstolerans

8.1 BLUEPACK AB förbehåller sig rätten till en mängdavvikelse upp till 10 % på det av kunden beställda varumängden om inget annat är skriftligt avtalat.
8.2 Produktegenskaper såsom tex substans, dimension, volym, dekorationer, färgvarianter och dyligt kan skilja sig inom en viss toleransnivå. Produkten anses som levererad enligt avtalet, om dess toleransvärde befinner sig inom ramen för den toleransnivå vilken är vanligtvist förekommande inom branschen, eller om den motsvarar de inom branschen förekommande kvalitetsspecifikationer.
8.3 I det undantagsfall då inget annat skriftligen avtalats betraktar man kundmaterial, såsom specifikationer, beskrivningar, teckningar, illustrationer och dylikt endast som allmänna riktlinjer och inte som en integrerad del av det ingångna avtalet.

9.0 Ansvarstagande samt förseningar

9.1 BLUEPACK AB uppbär inget ansvar för produktionsförluster, vinstförluster eller andra ekonomiska konsekvenser, som kan ha uppkommit hos köparen eller hos tredje part på grund av leveransförseningar.
9.2 BLUEPACK AB ansvarar endast för de förluster, som inte övergår inköpsbeloppet av den försenade leveransen.
9.3 BLUEPACK AB ansvarar ej för förseningar, med undantag där man med säkerhet kan konstatera, att förseningen är en direkt efterföljd av försummelse från BLUEPACK AB ́s sida eller har orsakats av personer, för vilka BLUEPACK AB uppbär ansvar.

10.0 Uppbärande av ansvar vid defekta varor.

10.1 BLUEPACK AB ansvarar ej för produktionsförlust, vinstförlust, eller för de ekonomiska konsekvenser, vilka kan uppkomma hos den köpande eller hos tredje part, och vilka kan vara en direktföljd av produktdefekterna.
10.2 BLUEPACK AB ansvarar inte för det sätt på vilket köparen nyttjar varorna .
10.3 Det åligger den köpande att vid mottagandet av varuleveransen kontrollera leveransen på ett tillbörligt sätt innan man börjar bruka varorna. Dessutom bör man genomföra kontinuerlig kontroll vid påfyllandet av säckarna och lagring av fyllda säckar.
10.4 Om tillbörlig kontroll ej har genomförts, och man senare upptäcker varudefekterna vilka kunde ha/borde ha blivit upptäckta innan varuanvändningen påbörjade ansvarar BLUEPACK AB endast för värdet av de bristfälliga varorna /emballaget som BLUEPACK AB har levererat.
Om varudefekterna framkommer först efter det att man har börjat använda varan, ansvarar BLUEPACK AB endast upp till det belopp för vilket varorna har inhandlats inklusive det då använda innehållet.
10.5 Varuersättning se pkt 10.3 och 10.4 kan dock aldrig överskrida inköpsbeloppet för hela defekta varuleveransen.
10.6 BLUEPACK AB innehar rätten till att reparera eventuella fel, detta innebär även att byta ut hela den defekta leveransen inom en lämplig tidsram.
10.7 Om reparation/utbyte inte kan komma till stånd förbehåller sig BLUEPACK AB rätten beviljandet av lämplig rabatt eller returmottagandet av det defekta varupartiet mot återbetalning av inköpsbeloppet. Detta i sin tur betyder att inga fler yrkanden mot BLUEPACK AB från kundens mot sida kan komma i fråga.

11.0 Reklamation

11.1 Köparen är skyldig att kontrollera/få kontrollerat varorna noggrant omedelbart efter ankomst till bestämmelseorten. Eventuella klagomål gällande skador eller fel på varorna på grund av material- eller tillverkningsfel, samt skillnader i fråga om kvantitet, vikt, sammansättning eller kvalitet på de levererade varorna samt beskrivningen av varorna i orderbekräftelsen och/eller fakturan, ska lämnas in skriftligen till säljaren senast 8 dagar efter varornas ankomst. Reklamationsrätten bortfaller om klagomål inte inges inom nämnda tidsfrist eller om varorna använts till fullo eller för mer än 20%.

12.0 Produktansvar

12.1 BLUEPACK AB uppbär ansvar för skador till följd av defekta varor uteslutande inom det område vilket klart framgår från ett obestridligt rättsligt beslut.
12.2 BLUEPACK AB bär inget ansvar för det sätt på vilket kunden nyttjar varorna.
a) inom fast egendom eller som omsättningsmedel, vilka kan förekomma under den tid då varorna befinner sig i köparens ägo.
b) i varorna, vilka produceras av den köpande parten, eller produkter i vars sammansättning den köpande partens produkter kan ingå ,eller för skador på den andre partens fasta egendom eller omsättningsmedel vilka kan ha orsakats genom BLUEPACK AB ́s produkter.
12.3 BLUEPACK AB ansvarar ej för produktionsförluster, vinstförluster, eller för ekonomiska konsekvenser, vilka kan ha framkommit hos den köpande parten eller hos en tredje part till följd av skadade varupartier.
12.4 Om företaget BLUEPACK AB skulle ha ålagts produktansvar mot tredje part, förbinder sig den köpande parten att överta ansvaret från BLUEPACK AB inom det område vilket framgår av det ovannämnda.
12.5 Den köpande parten är därmed förpliktigad till övertagandet av stämningsansökan ifrån den för detta avsedda rättsliga instans och i enlighet med samma förordningar som BLUEPACK AB.
12.6 Om en tredje part inkommer med yrkanden gällande ansvarstagandet för produkterna gentemot en av parterna borde denna skriftligen och utan dröjsmål informera den andre parten.

13.0 Force majeure

13.1 Med undantag av de händelser, då företaget BLUEPACK AB skulle kunna undgå eller motverka effekterna, bär man inget som helst ansvar för hel eller del försening eller för ofullständigt fullföljande vilka kan ha kommit till stånd till följd av oförutsedda händelser såsom krig, upplopp, strejker, blockader, import och exportförbud, konfiskering, allmänna varubrister, eldsvådor, stölder, naturkatastrofer eller liknande omständigheter.
13.2 Företaget BLUEPACK AB borde utan dröjsmål skriftligen meddela den köpande sidan om sådana omständigheter.

14.0 Val av lagförordningar och lämplig rättsinstans.

14.1 Varje uppkommen tvist mellan parterna kommer att lösas i enlighet med svensk lag.

15.0 Fakturering

15.1 När vi skickar en faktura på papper debiteras fakturerings avgift på Kr. 95,00 + moms

Upplaga 260920

page1image49847424 page1image49847616page1image49847808page1image49848000page1image49848192page1image49848384page1image49848576 page1image49848768page1image49848960 page1image49849152 page1image49849344page1image49849536 page1image49849728page1image49849920 page1image49850112page1image49850304 page1image49850496page1image49850688page1image49850880 page1image49851072page1image49851264page1image49851456page1image49851648page1image49851840 page1image49852032 page1image49852224page1image49852416page1image49852608 page1image49852800 page1image49852992page1image49853184 page1image49853376 page1image49853568page1image49853760 page1image49853952page1image49854144 page1image49854336 page1image49854528page1image49854720 page1image49854912page1image49855104 page1image49855296 page1image49855488page1image49855680page1image49855872page1image49856064 page1image49856256page1image49839488 page1image49839296page1image49839680 page1image49839872 page1image49836992page1image49922048page1image49932800 page1image49929344page1image49934912 page1image49934720page1image49935104 page1image49941312page1image49941504 page1image49941120page1image49940160page1image50033600page1image50032448 page1image35368320

Stäng meny
×

Varukorg